Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


 • หนังสือ ระเบียบ มติ กฏหมาย

  • เอกสาร/คู่มือ

   

  • ประกวดราคา/สอบราคา

   ไม่มี

  • สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2553


  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  อาคารศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนเสายเอเซีย  ตำบลคลองสวนพลู
  อำเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000
  โทรศัพท์ : 0 3533- 5468    โทรสาร 0 3533 -5403