Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รวมภาพกิจกรรมโรงทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกอ่านเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4]

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ สวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามมติมหาเถรสมาคม และการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามกิจกรรม “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ระยะที่ ๓ ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร

และวัดอื่น ๆ ที่เป็นศูนย์กลางของอำเภอ อีก ๑๕ อำเภอ โดยมีเจ้าคณะอำเภอและนายอำเภอแต่ละอำเภอเป็นประธานดำเนินการ