Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รวมภาพกิจกรรมโรงทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกอ่านเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4]

Home ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมพระวินยาธิการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมพระวินยาธิการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประชุมพระวินยาธิการประจำจังหวัดซี่งได้แต่งตั้งตามระเบียบ
มหาเถรสมาคม ว่าด้วยพระวินยาธิการ พ.ศ.๒๕๖๒ มีประเด็นทำความเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำนาจตามตำแหน่ง
ให้ถูกต้องตามเจตนาของระเบียบ ณ หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีผู้ร่วมประชุม
จำนวน ๒๔๗ รูป