Get Adobe Flash player

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายฯ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

กรมการขนส่งทางบก แนะ ๖ มาตรการ รถรับส่งนักเรียนปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

เรื่อง กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! ๖ มาตรการ รถรับส่งนักเรียนปลอดภัย ห่างไกล COVD-19

กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคการศึกษา ๒๕๖๓ สำหรับรถรับส่งนักเรียน เพื่อให้ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้รถรับส่งนักเรียนปฏิบัติตามตลอดภาคการศึกษาตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

๑. พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน ผู้ควบคุมนักเรียน จะต้องผ่านการคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนการขับรถรับสนักเรียน หากอุณหภูมิร่งกายสูงกว่า ๓๗..๕ องศาเซลเซียส ห้ามขับรถโดยเด็ดขาด รวมถึง จัดให้มีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนก่อนใช้บริการด้วยชนกันและสามารถปฏิเสธการให้บริการ ในกรณีที่พบว่านักเรียนมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า ๓๗ ๕ องศาเชลเชียส

๒. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ทั้งพนักงานขับรถ ผู้ควบคุมนักเรียน และ นักเรียนที่ใช้บริการ

๓. จัดให้มีแอลกอฮอล์ชนิดเจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประจำรถ

๔. ให้ทำความสะอาดรถรับส่งนักเรียนก่อนและหลังการให้บริกรแต่ละรอบ เปิดหน้าต่างและประตู เพื่อถ่ายเทระบายอากาศภายในตัวรถ และทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ราวจับ ที่เปิดประตู เบาะนั่ง ที่วางแขน เป็นต้น

๕. ลงทะเบียนบันทึกข้อมูลการใช้บริกรแต่ละรอบของนักเรียน เพื่อความรวดเร็วในการสืบสวนโรค ของแพทย์หากพบผู้ติดเชื้อ

๖.ให้ปฏิบัติตมมาตรการควบคุมโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ และสร้าง ความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกเข้มงวดตรวจสอบรถรับส่งนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน ความปลอดภัยตมที่กำหนดด้วย โดยได้กำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบความปลอดภัย และการให้บริการของรถรับสนักเรียนในจังหวัดอย่างเข้มงวดต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วน ๑๕๘๔