Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รวมภาพกิจกรรมโรงทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกอ่านเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4]

Home ประวัติสำนักพุทธ ประวัติสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2545 ทำให้ส่วนราชการที่รับสนองงานคณะสงฆ์ แต่เดิมคือ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (มาตรา 37) และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีฐานะเป็นกรม ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  และกระทรวง  แต่อยู่บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมา

ปีงบประมาณ 2548 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับมอบอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2549 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 11 เล่มที่ 123 ตอนที่ 25 ก ลงวันที่ 14 มีนาคม 2549 ให้ดำเนินการเพื่อสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และกิจกรรมหลัก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมายที่กำหนด อันจะทำให้พระพุทธศาสนามีความเจริญ มั่นคง ยั่งยืน ตลอดไป

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ในระดับจังหวัด ตามการแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในด้านพระพุทธศาสนาและสนองงานคณะสงฆ์ในส่วนภูมิภาค มีฐานะเทียบเท่ากอง ตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 40/2547 ลงวันที่ 30 มกราคม 2547