Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home เกี่ยวกับสำนักพุทธ ⯆ อัตรากำลัง

อัตรากำลัง

บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


๑. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร  ผู้อำนวยการสำนักงาน
๒. นางกัญญา หาแสงศรี  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
๓. นางสาวสุกัญญา อุตสาหประดิษฐ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
๔. นางบุษราภรณ์ ตรีณาวงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
๕. นางสาวลลิดา จีระวุฒิ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
๖. นางสาวพัชรินทร์ ศรีอุทิตย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
๗. นางสาวนิชรา  ทองเย็น นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
๘. นางสาวนุชสรา พุ่มจำปา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
๙. นางโกสุม สอนดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๐. นางนงลักษณ์ อุทัยธรรม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๑๑. นายไพสิฐ  พุทธิเกษตริน   นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
๑๒. นายพีระศักดิ์  อินทุประภา   นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
๑๓. นายสมชาย  แก้วไทย เจ้าพนักงานศาสนสมบัติชำนาญงาน
๑๔. นายวิโรจน์  สุภาเสพ เจ้าพนักงานศาสนาสมบัติชำนาญงาน
๑๕. นายฤทธิเดช บัวเปล่งศรี  นักวิชาการศาสนา
๑๖. นายอรัญ  หาญจับพาล พนักงานขับรถ