Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home อัตรากำลัง

อัตรากำลัง

บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร  ผู้อำนวยการสำนักงาน
๒. นางสาลี อินทสังข์            นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
๓. นางกัญญา หาแสงศรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
๔. นางสาว สุกัญญา อุตสาหประดิษฐ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
๕. นางบุษราภรณ์ ตรีณาวงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
๖. นางสาว ลลิตา จีระวุฒิ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
๗.นางสาว พัชรินทร์ ศรีอุทิตย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
๘. นางสาว นิชรา  ทองเย็น นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
๙. นางโกสุม สอนดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๐. นางนงลักษณ์ อุทัยธรรม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๑๑. นายสมชาย  แก้วไทย เจ้าพนักงานศาสนสมบัติชำนาญงาน
๑๒. นายวิโรจน์  สุภาเสพ เจ้าพนักงานศาสนาสมบัติชำนาญงาน
๑๓. นายอรัญ  หาญจับพาล พนักงานขับรถ