Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รวมภาพกิจกรรมโรงทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกอ่านเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4]

Home อัตรากำลัง

อัตรากำลัง

บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


๑. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร  ผู้อำนวยการสำนักงาน
๒. นายมาโนช เลาธนไพบูลย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
๓. นางกัญญา หาแสงศรี  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
๔. นางสาวนุชสรา พุ่มจำปา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
๕. นางสาวสุกัญญา อุตสาหประดิษฐ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
๖. นางบุษราภรณ์ ตรีณาวงษ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
๗. นางสาวลลิดา จีระวุฒิ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
๘. นางสาวพัชรินทร์ ศรีอุทิตย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
๙. นางสาวนิชรา  ทองเย็น นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
๑๐. นายไพสิฐ  พุทธิเกษตริน   นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
๑๑.
นายพีระศักดิ์  อินทุประภา   นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
๑๒. นางนงลักษณ์  อุทัยธรรม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๑๓. นายสมชาย  แก้วไทย เจ้าพนักงานศาสนสมบัติชำนาญงาน
๑๔. นายวิโรจน์  สุภาเสพ เจ้าพนักงานศาสนาสมบัติชำนาญงาน
๑๕. นายฤทธิเดช บัวเปล่งศรี  นักวิชาการศาสนา
๑๖. นางดวงพร เจริญสม แม่บ้าน
๑๗. นายสมชาย นางคราญ พนักงานขับรถยนต์