Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดเสนาสนาราม ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

ผอ.พศจ.อย. ร่วมประชุมเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์อำเภอบางไทร ธรรมยุต

วันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมกับเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์อำเภอบางไทร ธรรมยุต เพื่อรับทราบปัญหาภายในวัดกกแก้วบูรพา และหาแนวทางในการยุติข้อขัดแย้งร่วมกัน ณ วัดเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้นำของพระสงฆ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” (The leadership development of Monks for the Preparedness of the ASEAN Community)

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะและเก็บรวบรวมข้อมูล ในโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้นำของพระสงฆ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” (The leadership development of Monks for the Preparedness of the ASEAN Community) ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดวัดสีกุก

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดวัดสีกุก จัดอบรมปฏิบัติธรรม โครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดสีกุก ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง หลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้เป็นหลักในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน โดยนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...