Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวันศาสนูปถัมภ์และวันสถาปนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานวันศาสนูปถัมภ์ และวันสถาปนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบำเพ็ญกุศลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ เนื่องในโอกาสวันสวรรคตครบ ๑๕๐ ปี

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ เนื่องในโอกาสวันสวรรคตครบ ๑๕๐ ปีี ณ พระอุโบสถวัดเสนาสนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

ข้อห้าม / ข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

ข้อห้าม / ข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีการมอบข้าวสาร ประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่โรงเรียน/สถานศึกษาต่าง ๆ ที่มีหนังสือแจ้งความประสงค์ ขอรับบริจาคเพื่อสมทบโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน

วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีการมอบข้าวสาร ประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่โรงเรียน/สถานศึกษาต่าง ๆ ที่มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับบริจาค เพื่อสมทบโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการในสังกัด ร่วมถวายการต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑และพิธีเปิดป้ายศูนย์ประสานงานโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดใหญ่ชัยมงคล พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบด้านสัมมาชีพ จำนวน ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านหัตถกรรมแกะสลักไม้ ชุมชนบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา และวิสาหกิจชุมชนมีดอรัญญิกบ้านต้นโพธิ์ ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...