Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีปฐมนิเทศ เปิดเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมคณะสงฆ์อำเภอนครหลวง

วันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมพิธีปฐมนิเทศ เปิดเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม คณะสงฆ์อำเภอนครหลวง ณ สำนักศาสนศึกษาวัดปรีดาราม อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบรรพชาสามเณร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๗๓ รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ พระอุโบสถวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีปฐมนิเทศการเรียนการสอน พระปริยัติธรรม แผนกธรรม คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีปฐมนิเทศการเรียนการสอน พระปริยัติธรรม แผนกธรรม คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารกัมมัฏฐานวัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีพระญาณไตรโลก รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๓ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดวัดเกาะแก้ว

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด วัดเกาะแก้ว จัดอบรมปฏิบัติธรรม โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดเกาะแก้ว ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง หลักศีลธรรม ทางพระพุทธศาสนา ให้เป็นหลักในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน โดยนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถวายรายงานในพิธีเปิดโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) จำนวน ๑๒๒ คน

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...