Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการนิเทศ ติดตาม เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ และแผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการนิเทศ ติดตามเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ และแผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ลงพื้นที่เพื่อการนิเทศติดตามกำกับคุณภาพโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี ณ โรงเรียนวัดเสนาสนาราม และโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ และแผนกธรรม - บาลี ณ โรงเรียนวัดชูจิตธรรมาราม

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะสงฆ์อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมการประชุมคณะสงฆ์อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดโบสถ์สมพรชัย ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

เมื่อวันพุทธที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ และกำหนดแนวทางในการพัฒนาโครงการฯ เพื่อต่อยอดยกระดับโครงการสู่แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ณ อาคารกัมมัฏฐานวัดใหญ่ชัยมงคลตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมกลุ่มย่อยคณะอนุกรรมการดำเนินงานการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม การดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยคณะอนุกรรมการดำเนินงานการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ อาคารกัมมัฏฐานวัดใหญ่ชัยมงคล อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...