Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รวมภาพกิจกรรมโรงทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกอ่านเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4]

Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดเชิงเลน

 

วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อํานวยการ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิจารณาตรวจสอบพื้นที่วัดเชิงเลน โดยมี พระครูอนุกูลศาสนกิจ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระครูสุวัฒน์บุญโญภาส เจ้าอาวาสวัดเชิงเลน สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่บ้านราชคราม หมู่ที่ ๔ ตําบลราชคราม อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการได้ร่วม พิจารณาตรวจสอบพื้นที่ รับรองว่า ข้อมูลถูกต้องตรงกับสภาพความเป็นจริง และมีความเหมาะสมในการเสนอ ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา


ประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ

 

การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ,รองเจ้าคณะอำเภอ,เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ,เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ วัดสีกุก ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (การประชุมสัญจร / เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการงานคณะสงฆ์)

 

อ่านเพิ่มเติม...

มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมพระวินยาธิการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประชุมพระวินยาธิการประจำจังหวัดซี่งได้แต่งตั้งตามระเบียบ
มหาเถรสมาคม ว่าด้วยพระวินยาธิการ พ.ศ.๒๕๖๒ มีประเด็นทำความเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำนาจตามตำแหน่ง
ให้ถูกต้องตามเจตนาของระเบียบ ณ หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีผู้ร่วมประชุม
จำนวน ๒๔๗ รูป

พศจ.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2562 นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานจัดโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ผูั้เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) จำนวน 200 คน ณ วัดสีกุก ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่ 7 การอบรมครั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับวัด และคณะสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระครูชิน ธรรมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบางบาล เจ้าอาวาสวัดสีกุก ได้ให้ความเมตตาเป็นวิทยากรบรรยายธรรมในโครงการนี้ด้วย

 

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...