Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศุนย์์ฮอตไลน์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                 081 - 9717976

                 081 - 2910057

 

การประชุมพระวินยาธิการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประชุมพระวินยาธิการประจำจังหวัดซี่งได้แต่งตั้งตามระเบียบ
มหาเถรสมาคม ว่าด้วยพระวินยาธิการ พ.ศ.๒๕๖๒ มีประเด็นทำความเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำนาจตามตำแหน่ง
ให้ถูกต้องตามเจตนาของระเบียบ ณ หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีผู้ร่วมประชุม
จำนวน ๒๔๗ รูป

พศจ.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2562 นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานจัดโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ผูั้เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) จำนวน 200 คน ณ วัดสีกุก ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แห่งที่ 7 การอบรมครั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับวัด และคณะสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระครูชิน ธรรมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบางบาล เจ้าอาวาสวัดสีกุก ได้ให้ความเมตตาเป็นวิทยากรบรรยายธรรมในโครงการนี้ด้วย

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีพระราชทานเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

เมืี่อวันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีพระราชทานเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ พระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน พระอุโบสถวัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน พระอุโบสถวัดพนัญเชิงวรวิหาร ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระอุโบสถวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา และพระอุโบสถวัดศาลาปูนวรวิหาร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๘ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจนายอำเภอผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี

ในการนี้นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและสนองงานคณะสงฆ์ ได้เข้าร่วมดำเนินการในการจัดพิธีดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ พระอุโบสถวัดพนัญเชิงวรวิหาร ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา และพระอุโบสถวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการในสังกัด ร่วมถวายการต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วัดลาดชะโด ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...