Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศุนย์์ฮอตไลน์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                 081 - 9717976

                 081 - 2910057

 

โรงทานวัดเกาะแก้วเกษฎาราม อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

อ่านเพิ่มเติม...

โรงทาน วัดมาบโพธิ์ ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดเชิงเลน

 

วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อํานวยการ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิจารณาตรวจสอบพื้นที่วัดเชิงเลน โดยมี พระครูอนุกูลศาสนกิจ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระครูสุวัฒน์บุญโญภาส เจ้าอาวาสวัดเชิงเลน สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่บ้านราชคราม หมู่ที่ ๔ ตําบลราชคราม อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการได้ร่วม พิจารณาตรวจสอบพื้นที่ รับรองว่า ข้อมูลถูกต้องตรงกับสภาพความเป็นจริง และมีความเหมาะสมในการเสนอ ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา


ประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ

 

การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ,รองเจ้าคณะอำเภอ,เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ,เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ วัดสีกุก ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (การประชุมสัญจร / เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการงานคณะสงฆ์)

 

อ่านเพิ่มเติม...

มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

 

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...