Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home เกี่ยวกับสำนักพุทธ

เกี่ยวกับสำนักพุทธ

วิสัยทัศน์พันธกิจ

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ และกฎหมายว่าด้วยการกําหนดวิทยฐานะ ผู้สําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(๒) รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์

(๓) เสนอแนวทางการกําหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา

(๔) ส่งเสริม ดูแล รักษา และทํานุบํารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา

(๕) ดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง

(๖) พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา

(๗) ทํานุบํารุงพุทธศาสนศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม

(๘) สนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานหรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2545 ทำให้ส่วนราชการที่รับสนองงานคณะสงฆ์ แต่เดิมคือ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (มาตรา 37) และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีฐานะเป็นกรม ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  และกระทรวง  แต่อยู่บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมา
ปีงบประมาณ 2548 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับมอบอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2549 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 11 เล่มที่ 123 ตอนที่ 25 ก ลงวันที่ 14 มีนาคม 2549 ให้ดำเนินการเพื่อสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และกิจกรรมหลัก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมายที่กำหนด อันจะทำให้พระพุทธศาสนามีความเจริญ มั่นคง ยั่งยืน ตลอดไป

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ในระดับจังหวัด ตามการแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในด้านพระพุทธศาสนาและสนองงานคณะสงฆ์ในส่วนภูมิภาค มีฐานะเทียบเท่ากอง ตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 40/2547 ลงวันที่ 30 มกราคม 2547

ประวัติผู้บริหาร

นายประดับ โพธิกาญจนวัตร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

วฺฒิการศึกษาสูงสุด :  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
(สาขา การบริหารจัดการภาครัฐ)

ประสบการณ์

-ผู้อำนวยการส่วนกิจกรรมและการเรียนรู้  สำนักงานพุทธมณฑล

-ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ภูเก็ต

-ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สมุทรสงคราม

-ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด กาญจนบุรี

-โฆษกประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

-ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล

-ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา