Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home ข่าวสำนักพุทธฯ ⯆

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

งานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พระอุโบสถวัดพนัญเชิงวรวิหาร ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดวัดท่าการ้อง

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด วัดท่าการ้อง จัดอบรมปฏิบัติธรรม โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดท่าการ้อง ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง หลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้เป็นหลักในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน โดยนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน จำนวน ๒๓๒ คน

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ประจำปี ๒๕๖๑ ตามมติมหาเถรสมาคม ภายในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ประจำปี ๒๕๖๑ ตามมติมหาเถรสมาคม ภายในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค ๒ ณ หอประชุมสงฆ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีพระราชทานเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

เมืี่อวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีพระราชทานเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พระอุโบสถวัดพนัญเชิงวรวิหาร ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ พระอุโบสถวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา และเวลา ๑๕.๐๐ น.ณ พระอุโบสถวัดศาลาปูนวรวิหาร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๘ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจนายอำเภอผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

ภารกิจผู้อำนวยการ เดือนกรกฎาคม 2561

ภารกิจผู้อำนวยการเดือนกรกฎาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...