Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รวมภาพกิจกรรมโรงทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกอ่านเพิ่มเติม [1] [2] [3] [4]

Home ข่าวสำนักพุทธฯ ⯆

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

พิธีบำเพ็ญกุศลสวด พระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๕๒ น. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ศาลเยาวชนและคอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลแรงงานภาค ๑ (อยุธยา) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๑

อ่านเพิ่มเติม...

สวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามมติมหาเถรสมาคม และการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามกิจกรรม “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ระยะที่ ๓ ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลสวด พระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๕๒ น. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ศาลเยาวชนและคอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลแรงงานภาค ๑ (อยุธยา) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๑ สำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

สวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ตามมติมหาเถรสมาคม และการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามกิจกรรม “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ระยะที่ ๓ ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร และวัดอื่นๆที่เป็นศูนย์กลางของอำเภอ อีก ๑๕ อำเภอ โดยมีเจ้าคณะอำเภอและนายอำเภอแต่ละอำเภอเป็นประธานดำเนินการ

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์ประสานงานวัดประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นศูนย์ประสานงานวัดประสบอุทกภัย  มีวัดน้ำท่วมจำนวน ๔๐ วัด แบ่งเป็น
อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จำนวน ๑ วัด
อำเภอผักไห่ จำนวน ๖ วัด
อำเภอบางไทร จำนวน ๓ วัด
อำเภอบางบาล จำนวน ๑๙ วัด
อำเภอเสนา จำนวน ๑๑ วัด

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...