Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home ข่าวสำนักพุทธฯ ⯆

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

พระครูประดิษฐ์ กิจจารักษ์ (สมเกียรติ สปฺปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐาน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ย้ายไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาส พระอารามหลวง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และข้าราชการในสังกัด ร่วมจัดพิธีแต่งตั้งเจ้าอาวาส พระอารามหลวง โดยพระครูประดิษฐ์ กิจจารักษ์ (สมเกียรติ สปฺปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐาน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ย้ายไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาส พระอารามหลวง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามแผนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ณ หอสวดมนต์ วัดลาดชะโด ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และส่วนราชการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยการพัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดศาลาปูนวรวิหาร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ รวม ๑๐ รูป, ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ในการนี้ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันปฏิบัติงานศาสนพิธีดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

ภารกิจผู้อำนวยการ เดือนมิถุนายน 2562

ภารกิจผู้อำนวยการเดือนมิถุนายน 2562

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...