Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home ข่าวสำนักพุทธฯ ⯆

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

พิธีปฐมนิเทศการเรียนการสอน พระปริยัติธรรม แผนกธรรม คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีปฐมนิเทศการเรียนการสอน พระปริยัติธรรม แผนกธรรม คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารกัมมัฏฐานวัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีพระญาณไตรโลก รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๓ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดวัดเกาะแก้ว

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด วัดเกาะแก้ว จัดอบรมปฏิบัติธรรม โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดเกาะแก้ว ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง หลักศีลธรรม ทางพระพุทธศาสนา ให้เป็นหลักในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน โดยนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถวายรายงานในพิธีเปิดโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) จำนวน ๑๒๒ คน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดวัดใหญ่ชัยมงคล

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด วัดใหญ่ชัยมงคล จัดอบรมปฏิบัติธรรม โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง หลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้เป็นหลักในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน โดยนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถวายรายงานในพิธีเปิดโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) จำนวน ๒๐๒ คน

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมอบรมพระนวกภูมิและเปิดปฐมนิเทศการเรียนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนคณะสงฆ์อำเภอภาชี ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมอบรมพระนวกภูมิและเปิดปฐมนิเทศการเรียนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนคณะสงฆ์อำเภอภาชี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ศาลาการเปรียญวัดมาบโพธิ์ ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...