Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

Home

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

สวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามมติมหาเถรสมาคม และการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามกิจกรรม “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ระยะที่ ๓ ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...