ศูนย์ประสานงานวัดประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นศูนย์ประสานงานวัดประสบอุทกภัย  มีวัดน้ำท่วมจำนวน ๔๐ วัด แบ่งเป็น
อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จำนวน ๑ วัด
อำเภอผักไห่ จำนวน ๖ วัด
อำเภอบางไทร จำนวน ๓ วัด
อำเภอบางบาล จำนวน ๑๙ วัด
อำเภอเสนา จำนวน ๑๑ วัด