สวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ตามมติมหาเถรสมาคม และการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามกิจกรรม “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ระยะที่ ๓ ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร และวัดอื่นๆที่เป็นศูนย์กลางของอำเภอ อีก ๑๕ อำเภอ โดยมีเจ้าคณะอำเภอและนายอำเภอแต่ละอำเภอเป็นประธานดำเนินการ