สวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามมติมหาเถรสมาคม และการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามกิจกรรม “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ระยะที่ ๓ ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร

และวัดอื่น ๆ ที่เป็นศูนย์กลางของอำเภอ อีก ๑๕ อำเภอ โดยมีเจ้าคณะอำเภอและนายอำเภอแต่ละอำเภอเป็นประธานดำเนินการ