การตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอบ้านแพรก

เมื่อวันจันท์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้คณะทำงานตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศระดับพื้นที่ตำบลหมู่บ้าน ภายในอำเภอบ้านแพรก โดยโครงการไทยนิยม ยั่งยืน นั้น เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนในการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม