การประชุมกลุ่มย่อยคณะอนุกรรมการดำเนินงานการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม การดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยคณะอนุกรรมการดำเนินงานการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ อาคารกัมมัฏฐานวัดใหญ่ชัยมงคล อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา