การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๑

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอและเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๑ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา