สรุปรายงานผลการตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นักธรรมชั้นตรี)

สรุปรายงานผลการตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(นักธรรมชั้นตรี)

เอกสารแบบ PDF


ประมวลภาพการตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นักธรรมชั้นตรี)
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑