การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๖๑

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงาพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอและเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๖๑ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา