โครงการรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากร ณ วัดดอนเมือง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากร ณ วัดดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในการนี้นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

โดยโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากรนั้น มีกิจกรรมการให้ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ และนำองค์ความรู้ในการดูแล รักษา พัฒนาคลอง จัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ การแสดงสาธิตการคัดแยก และการจัดการขยะ การบำบัดน้ำเสีย การทดสอบคุณภาพน้ำ อีกทั้งมีกิจกรรมจิตอาสาจัดเก็บขยะ พัฒนาคลอง และทำความสะอาดวัดและบริเวณใกล้เคียงด้วย ซึ่งการจัดโครงการนี้ จะเป็นต้นแบบที่จะดำเนินการในวัดเชียงรากน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และวัดที่อยู่ติดคลองทั่วประเทศต่อไป