สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมเตรียมการพิธีมอบหน่อพระศรีมหาโพธิ์

วันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเตรียมการในพิธีมอบหน่อต้นศรีมหาโพธิ์ เมืองอนุราธปุระ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา โดยนายไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา มอบให้กับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิธีจะมีขึ้นในวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ วัดวชิรธรรมาราม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมเตรียมการดังกล่าว ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายอำเภอมหาราช นายอำเภอบางปะหัน นายก อบต.บ้านใหม่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัดและนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเลขานุการ โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อนำไปสู่การออกคำสั่งจังหวัด มอบหมายภารกิจหน่วยงาน และประชุมซักซ้อมภารกิจครั้งใหญ่ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยด่วนต่อไป