การประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเตรียมพิธีการมอบหน่อโพธิ์จากเมืองอนุราธปุระ ของรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเตรียมพิธีการมอบหน่อโพธิ์จากเมืองอนุราธปุระของรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ณ วัดวชิรธรรมาราม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา