พิธีมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองอนุราธปุระ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชิปไตยศรีลังกา

วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีรับและอัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์เมืองอนุราธปุระ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชิปไตยศรีลังกา ณ วัดวชิรธรรมาราม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำเข้าราชการในสังกัดร่วมขบวนแห่รับต้นหน่อพระศรีมหาโพธิ์ที่รัฐบาลศรีลังกาได้มอบให้กับรัฐบาลไทย ซึ่งเป็นต้นที่สืบทอดมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ โดยได้เดินทางมาถึงประเทศไทยช่วงเช้า โดยได้นำต้นหน่อพระศรีมหาโพธิ์ขึ้นบนเสลี่ยง ตามด้วยขบวนช้างแต่งกายประดับคชาภรณ์ ไปยังมณฑลพิธีเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา อย่างสมพระเกียรติ