การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามแผนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ณ หอสวดมนต์ วัดลาดชะโด ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา