พระครูประดิษฐ์ กิจจารักษ์ (สมเกียรติ สปฺปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐาน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ย้ายไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาส พระอารามหลวง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และข้าราชการในสังกัด ร่วมจัดพิธีแต่งตั้งเจ้าอาวาส พระอารามหลวง โดยพระครูประดิษฐ์ กิจจารักษ์ (สมเกียรติ สปฺปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐาน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ย้ายไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาส พระอารามหลวง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีดังกล่าวจัดขึ้นโดยอัญเชิญพระพุทธ พระธรรม พระสัญญาบัตร พัดยศ และพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช พร้อมด้วยพระครูประดิษฐ์ กิจจารักษ์ และพระอนุจร เข้าสู่ขบวนรถยนต์หลวง จากวัดราชประดิษฐานเดินทางสู่วัดพรหมนิวาส พระภิกษุสามเณร ทายกทายิกาวัดพรหมนิวาสถวาย การต้อนรับ และอัญเชิญพระพุทธ พระธรรม สัญญาบัตร พัดยศ และพระบัญชาพระสังฆราช เข้าสู่อุโบสถวัดพรหมนิวาส อัญเชิญขึ้นตั้งยังโต๊ะหมู่บูชา จากนั้นพระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประธานพิธีฝ่ายสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยากราบนมัสการถวายรายงาน นางสาวนุชนารถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และถวายประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อมอบพระบัญชาฯ แด่พระครูประดิษฐ์กิจจารักษ์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา พระครูประดิษฐ์กิจจารักษ์ ถวายสักการะและเครื่องไทยธรรมแด่ประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา กรวดน้ำ จบแล้วพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ถวายมุทิตาสักการะแด่พระครูประดิษฐ์กิจจารักษ์ เป็นอันเสร็จพิธี