โครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” ประจำปี ๒๕๖๒ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักปฏิบัติธรรมวัดเกาะแก้ว จัดอบรมปฏิบัติธรรม โครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดวัดเกาะแก้ว ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง หลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้เป็นหลักในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะครู-อาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง