การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามแผนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ณ ศาลาการเปรียญ วัดลาดชะโด ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา