การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการในสังกัด ร่วมถวายการต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วัดลาดชะโด ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา