มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

 

 

ตามมติมหาเถรสมาคม  ครั้งที่  7/2563 มติที่ 143/2563  เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (Covid-19) ในกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด  และตามประกาศเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่  2) เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (Covid-19)  สำหรับพระภิกษุ-สามเณร  จึงขอความร่วมมือทุกวัดในเขตปกครอง  ให้ดำเนินการ  ดังนี้

1. ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศ  หรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค

2. งดการจัดกิจกรรมที่มีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

3. งดการจัดงานบุญประเพณีและงานประจำปีต่าง ๆ

4. งดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

5. งดการจัดงานประจำปี

6. งดการจัดประเพณีสรงน้ำพระ  รดน้ำดำหัว  เทศกาลวันสงกรานต์

7. งดการเข้าค่ายอบรมเยาวชน

8. งดกิจกรรมถือบวชปฏิบัติธรรม

9. งดการอยู่ปริวาสกรรม

10. กรณีพระอาคันตุกะมาขอพักอาศัย  ให้มีการตรวจสอบคัดกรองอย่างเข้มงวด  ถ้าพบว่ามาจากพื้นที่ระบาดของเชื้อโรค  ควรจัดสถานที่พักแยกออกไปต่างหาก

11. ขอให้พระภิกษุในเขตปกครอง  สวมหน้ากากอนามัย  เมื่อเดินทางไปในที่ชุมชน  หรือไปในที่ที่มีประชาชนจำนวนมาก

12. ให้วัดทุกวัดจัดเตรียมเจลแอลกอฮอร์สำหรับทำความสะอาดมือตามจุดต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ญาติโยม

13. ให้ทุกวัดทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการใช้งานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู  พนักพิง เป็นต้น

14. งานใดที่ไม่อาจงดการจัดได้  ทุกวัดต้องดำเนินการป้องกัน ตามมาตรการการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

15.​ ให้ทุกวัดเจริญพระพุทธมนต์​ "บทรัตนสูตร"  หลังทำวัตรเช้า-เย็น​ เป็นประจำทุกวัน​ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

16. เพื่อความปลอดภัย  และเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  เจ้าอาวาสทุกวัด  สามารถใช้ดุลยพินิจในการออกมาตรการการป้องกันเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่คณะสงฆ์ขอความร่วมมือมานี้