ประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ

 

การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ,รองเจ้าคณะอำเภอ,เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ,เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ วัดสีกุก ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (การประชุมสัญจร / เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการงานคณะสงฆ์)