เข้าร่วมรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดเชิงเลน

 

วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อํานวยการ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิจารณาตรวจสอบพื้นที่วัดเชิงเลน โดยมี พระครูอนุกูลศาสนกิจ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระครูสุวัฒน์บุญโญภาส เจ้าอาวาสวัดเชิงเลน สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่บ้านราชคราม หมู่ที่ ๔ ตําบลราชคราม อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการได้ร่วม พิจารณาตรวจสอบพื้นที่ รับรองว่า ข้อมูลถูกต้องตรงกับสภาพความเป็นจริง และมีความเหมาะสมในการเสนอ ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา