ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายชื่อวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด (วัดทั่วไป)

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายชื่อวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนแฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด (วัดทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561