สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด วัดใหญ่ชัยมงคล

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอยุธยาแห่งที่ 3 มีเนื้อที่ 630 ไร่ เนื้อที่ตั้งวัดใหญ่ชัยมงคล 197 ไร่ (แบ่งให้ชาวบ้านและประชาชนเช่าอยู่อาศัย จำนวน 433 ไร่) และยังเป็นแหล่งเรียนรู้โบราณสถานและประวัติศาสตร์

วัดมีอาณาบริเวณวัดกว้างขวาง มีกำแพงล้อมรอบ มีความสะอาด สงบเงียบ เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่นเป็นสวนป่า ไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับนานาพันธุ์ มีสระน้ำบริเวณวัด และมีสวนสาธารณะ ซึ่งได้รับรางวัลตามหลักมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ ตามกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

มีศาลาปฏิบัติธรรม 2 หลัง อาคารที่พักชาย 1 หลัง (หลังใหญ่) หญิง 12 หลัง และหลังใหญ่ 1 หลัง มีห้องน้ำอย่างเพียงพอ สามารถรับรองผู้มาปฏิบัติธรรมได้คราวละ 200-500 คน   เสนาสนะที่พัก มีทั้งที่อยู่เดี่ยว และอยู่รวม โดยจัดแยกไม่ปะปนกัน ระหว่างชายหญิง

เสนาสนะบางส่วน จัดสร้างเป็นรูปแบบไทย เพื่อให้กลมกลืนกับโบราณสถาน และให้เหมาะสมกับแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา  มีถนนเข้าออกสะดวก ระบบน้ำไฟ สมบูรณ์ น้ำใช้จากบ่อบาดาล หอถังสูง 2 ตำแหน่ง น้ำดื่มจากเครื่องกรองมาตรฐาน

การอบรม

วัดใหญ่ชัยมงคล ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่จะนำหลักธรรมของศาสนามาปรับใช้ในวิถีชีวิต เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของประชาชน โดยการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ มีกระบวนการขั้นตอนเพื่อให้เกิดสมาธิ สติ และปัญญา จัดปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกวัน และในช่วงวันหยุดตามเทศกาลต่างๆ ดังนี้

ปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา

ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญสร้างบารมี ผู้เป็นแสงสว่าง

ปฏิบัติธรรมการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และบวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา

ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา

ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

ปฏิบัติคราวละ 3 วัน 2 คืน ให้ผู้ปฏิบัติธรรมเจริญกัมมัฏฐาน ดูลมหายใจเข้าออก ให้สงบเป็นสมาธิ และปัญญาพิจารณา ทำให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจในเรื่อง รูป-นาม คือ กายและใจ  มีสติมีปัญญามากขึ้น สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้จาก วิปัสสนากัมมัฏฐานไปใช้ให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน  เพื่อจะได้ทำให้ไม่ต้องอยู่อย่างทุกข์กายทุกข์ใจในโลกภายนอก โดยยึดหลักมหาสติปัฏฐานสูตร เป็นหลักปฏิบัติในการสอนตามแนวทางพระพุทธศาสนา

 

ที่มา :

http://www.sptcenter.org