บัญชีรายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บัญชีรายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ตามระเบียบมหาเถรสมาคม

ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

 


 

ค้นหาสำนักปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศ และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสำนักปฏิบัติธรรม เพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย

http://www.sptcenter.org/