กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

3. ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๕๒

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

4. กฎกระทรวงการสร้าง การตั้ง การรวม และการยุบเลิกวัด การขอวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุจำพรรษา พ.ศ.๒๕๕๙

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

5. คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ ๔๙/๒๕๕๐ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

6.พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2561)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด