แบบฟอร์มและเอกสาร

แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ


1. หนังสือให้ความยินยอม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

2. หนังสือมอบอำนาจ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

3. แบบหนังสือแสดงเจตนา คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

4. ใบรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

5. ใบรับรองไม่มีสามีภรรยา คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

6. คำร้องขอใบรับรองประกาศนียบัตร คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

7. แบบรายงานขอพระราชทานวิสุงคามสีมา คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

8. บันทึกความเห็น ขออนุญาติกันเขตจัดประโยชน์และเช่าที่ดินบางส่วน คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

9. ขอหนังสือรับรองสภาพวัด คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

10. ขอต่ออายุสัญญาเช่า คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

11. แบบคำขอรับเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด