คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกันจัดพิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทาน

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ถวายภัตตาหารเพล และส่ิงของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ื ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสนามสอบบาลีสนามหลวง ๒ แห่ง คือ ที่วัดพนัญเชิง วรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา และวัดชูจิตธรรมาราม อำเภอวังน้อย โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
การจัดสอบวันแรก วันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
สนามสอบวัดพนัญเชิง วรวิหาร  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  ประธานฝ่ายสงฆ์ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                                                                       ประธานฝ่ายฆราวาส นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สนามสอบวัดชูจิตธรรมาราม อำเภอวังน้อย     ประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชวัชราภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑ ๒ ๓ ธรรมยุต
                                                        ประธานฝ่ายฆราวาส นายไพรัช เพชรยวน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การจัดสอบวันที่สอง วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
สนามสอบวัดพนัญเชิง วรวิหาร  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  ประธานฝ่ายสงฆ์ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                                                                       ประธานฝ่ายฆราวาส นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สนามสอบวัดชูจิตธรรมาราม อำเภอวังน้อย     ประธานฝ่ายสงฆ์ พระปริยัติสารสุธี เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ธรรมยุต
                                                        ประธานฝ่ายฆราวาส นายไพรัช เพชรยวน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การจัดสอบวันที่สาม วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
สนามสอบวัดพนัญเชิง วรวิหาร  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  ประธานฝ่ายสงฆ์ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                                                                       ประธานฝ่ายฆราวาส นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สนามสอบวัดชูจิตธรรมาราม อำเภอวังน้อย     ประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชวัชราภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑ ๒ ๓ ธรรมยุต
                                                        ประธานฝ่ายฆราวาส นายไพรัช เพชรยวน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในการจัดประกอบพิธีครั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมกันปฏิบัติพิธีการ โดยมีส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
......................................................
ภาพประกอบ/FB วัดพนัญเชิง วรวิหาร/ประชาสัมพันธ์ จว.พระนครศรีอยุธยา


image รูปภาพ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 132,408