เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และพระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๒ เมตตามอบข้าวสารอาหารแห้งแก่วัดประสบอุทกภัยในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันอังคารที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง พร้อมด้วยพระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๒ เมตตามอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ช่วยวัดประสบอุทกภัยในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีข้อมูลสรุปได้ ดังนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๒ พร้อมด้วยพระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๒ พระปริยัติวรานุกูล เลขานุการเจ้าคณะภาค ๒ เดินทางถึงวัดโคกหิรัญ อำเภอบางบาล เป็นวัดที่จัดสถานที่เพื่อมอบสิ่งของถวายเจ้าอาวาสวัด ๑๒ วัด เป็นวัดประสบอุทกภัยที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางบาลประกอบด้วยวัดสีกุก วัดกอไผ่ วัดตะกู วัดอัมพวา วัดโบสถ์ วัดบุญกันนาวาส วัดท่าสุทธาวาส วัดบางบาล วัดไทรน้อย วัดธรรมจักร วัดเก้าห้อง และวัดอินทาราม เวลา ๑๕.๓๐ น. เดินทางถึงวัดบ้านแพน อำเภอเสนา เป็นวัดที่จัดสถานที่เพื่อมอบสิ่งของถวายเจ้าอาวาสวัด ๙ วัด เป็นวัดประสบอุทกภัยที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเสนาประกอบด้วยวัดบันไดช้าง วัดหัวเวียง วัดประดู่โลกเชฏฐ์ วัดบางกระทิง วัดสุวรรณเจดีย์ วัดใบบัว วัดโบสถ์ วัดโคกเสือ และวัดกระโดงทอง เวลา ๑๗.๐๐ น. เดินทางถึงวัดเศวตศิลาราม อำเภอบางซ้าย เป็นวัดที่จัดสถานที่เพื่อมอบสิ่งของถวายเจ้าอาวาสวัด ๘ วัดเป็นวัดประสบอุทกภัยที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางซ้ายประกอบด้วยวัดสุคนธาราม วัดท่าหลวง วัดสามเพลง วัดพรหมนิมิต วัดใหม่ต้านทาน วัดคลองตัน วัดเศวตศิลาราม และวัดใหม่หนองคต สิ่งของที่จัดถวายวัดในวันนี้ประกอบด้วยข้าวสาร ๑,๔๐๐ ถุง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ๕๐ ลัง น้ำดื่ม ๖๖๐ ลัง น้ำมันพืช ๕๐ ลัง เจลแอลกอฮอล์ ๓๕ ลัง ปลากระป๋อง ๒๙ ลัง ผักกาดกระป๋อง ๒๙ ลัง ในการจัดถวายสิ่งของข้าวสาร อาหารแห้งแก่วัดทั้ง ๒๙ แห่งในวันนี้ มีเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำโดยพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยพระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน ประธานกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ  ในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการแทน โดยมีนายอำเภอทั้ง ๓ อำเภอถวายรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสานการดำเนินงาน
...................................................
ภาพประกอบ/Fb หาญ วัดนิมมานรดี/PP.


image รูปภาพ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 132,422