ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

  นายประดับ โพธิกาญจนวัตร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

นายมาโนช  เลาธนไพบูลย์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
นางสาวนุชสรา  พุ่มจำปา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ
นางกัญญา  หาแสงศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายศาสนสมบัติ

 

นางสาวสุกัญญา อุตสาหประดิษฐ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางบุษราภรณ์ ตรีณาวงษ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวลลิดา  จีระวุฒิ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวพัชรินทร์ ศรีอุทิตย์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวนิชรา ทองเย็น
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายฤทธิดช บัวเปล่งศรี
นักวิชาการศาสนา
นางนงลักษณ์ อุทัยธรรม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวเสาวลักษณ์  พานนาค

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
นายวิโรจน์ สุภาเสพ
เจ้าพนักงานศาสนาสมบัติชำนาญงาน
 

นางดวงพร  เจริญผล

แม่บ้านประจำสำนักงาน

นายอภิเชษฐ์  ทองกวาว
พนักงานขับรถยนต์


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,925