พระนครศรีอยุธยาจัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ตรงกับวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อันมีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน ๑,๒๕๐ องค์ ประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนแต่เป็นพระอรหันต์อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งถือกันว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ในที่ประชุมสงฆ์ มีเนื้อหาโดยสรุปคือ ให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดีให้ถึงพร้อม และทำจิตใจให้ผ่องใส เนื่องในโอกาสวันสำคัญดังกล่าวนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ประสานการดำเนินการจัดงานตามมติมหาเถรสมาคมโดยวัดทุกวัดภายในจังหวัดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยพร้อมเพรียงกัน กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยการทำบุญตักบาตร การถวายสังฆทาน การรักษาศึล การปฏิบัติธรรม การแสดงพระธรรมเทศนาและการเวียนเทียน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมในวัดสำคัญ ๓ แห่ง ดังนี้  วัดพนัญเชิง วรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดประกอบพิธีเวลา ๑๖.๐๐ น. โดยพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ ราชวรวิหาร อำเภอบางปะอิน จัดประกอบพิธีเวลา ๑๗.๐๐ น. โดยพระปริยัติสารสุธี เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ ราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  และวัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร จัดประกอบพิธีเวลา ๑๙.๐๐ น. โดยพระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะภาค ๑๗ ๑๘ (ธ) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชาในปีนี้ พบว่า มีประชาชนได้เข้าวัดทำบุญ ร่วมกิจกรรมกับวัดเป็นจำนวนมาก ภายใต้การป้องกันการแพร่เชื้อโรค ตามมาตรการที่จังหวัดกำหนด
..................................................
ภาพประกอบ /รอยอิฐกรุงเก่า


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 99,776