พศจ.พระนครศรีอยุธยาร่วมประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอและพระเลขานุการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอและพระเลขานุการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕   ณ หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิง วรวิหาร ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดย พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานที่ประชุม มีวาระการประชุม โดยสรุป คือ รับทราบมติมหาเถรสมาคมสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารงานคณะสงฆ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน การขับเคลื่อนภารกิจครอบคลุมงานด้านการปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผ่ การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณสงเคราะห์ แผนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  การระดมทุนเพื่อนำสู่กองทุนวัดช่วยวัด ฯลฯ
................................................
ภาพประกอบ/FB วัดโคกสังข์


image รูปภาพ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 451,070