พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

     วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๑๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวพระนครศรีอยุธยา ณ อาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเสด็จถึงอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายชัยเทพ จันทนจุลกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายหนังสือที่ระลึก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางสาวสุรินี สมณะ ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายหนังสือที่ระลึก แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลรายงานพร้อมทั้งขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กราบบังคมทูลเบิก นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อเบิกผู้มีอุปการคุณแก่ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก กราบบังคมทูลเบิก นายสนิท ตระกูลพรายงาม อริบดีผู้พิพากษาภาค ๑ เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกราบบังคมทูลเบิก นายชัยเทพ จันทนจุลกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวง เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายแผ่นศิลา เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ศาลยุติธรรม และข้าราชการฝายตุลาการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ตามลำดับ จากนั้น เสด็จ ฯ ไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ ลงในเบ้า พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์แตร ตุริยางศ์ เสด็จไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย "อาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา"  พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา  ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางศ์  เสร็จแล้ว เสด็จเข้าพลับพลาพิธี  ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทุก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เบิกผู้มีอุปการคุณแก่ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับ นายสนิท ตระกูลพรายงาม อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายชัยเทพ จันทนจุลกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯถวายแผ่นศิลาเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและทรงลงพระนามาภิไธย ในแผ่นศิลา เสร็จแล้ว เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์  แล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังห้องรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธยและทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม และเสด็จไปฉายพระบรมฉายาลักษณ์ฉายพระบรมฉายลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และข้าราชการตุลาการชั้นผู้ใหญ่ศาลยุติธรรม ข้าราชการตุลาการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาเสด็จฯออกจากอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา แล้วเสด็จ ฯ ไปทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎร ที่มาเฝ้า ฯ รับเสด็จ บริเวณหน้าศาลแขวง ๆ  โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิด ทรงแย้มพระสรวล เมื่อทรงพระดำเนินผ่านราษฎรซึ่งพร้อมใจใส่เสื้อที่เหลือมาเฝ้าฯรับเสด็จเป็นจำนวนมาก ต่างพร้อมใจเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังไปทั่วบริเวณด้วยความปราบปลื้มพร้อมโบกธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย วปร. และธงพระนามาภิไธย สท. และเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ชูขึ้นเหนือหัวด้วยความจงรักภักดีถือเป็นมงคลยิ่งที่ได้รับเสด็จอย่างใกล้ชิด  แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,951